نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه نظرعلی تاجرقزوینی از قزوین به کمپانی مسعودیه در خصوص معاملات برواتی با کمپانی مذکور و خرید و فروش قماش به تاریخ ۱۳۲۰ق دارای کاغذ کرم رنگ و یک مهر
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۷۸۴
موضوع اثر : نامه نظرعلی تاجرقزوینی از قزوین به کمپانی مسعودیه
تاریخ خلق : ۱۶ رجب ۱۳۲۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان