قبض رسیدقبالجات املاک ابتیاعی رعایای امیرالامرانظام آقابیگلربیگی ۱۳۰۷ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض رسید دریافت هشت عدد قبالجات املاک ابتیاعی رعایای امیرالامرانظام آقابیگلربیگی و فهرست وجوهات داده‌شده به اشخاص از بابت ملک به تاریخ ۱۳۰۷ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۴۹۸۴
موضوع اثر : قبض رسید
تاریخ خلق : از ذیقعده ۱۲۸۸ قمری (قرن ۱۴) تا ۲۸ جمادی‌الاول ۱۳۰۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : طغرا, قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان