درهم امیر تیمور گورکانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره امیر تیمور گورکانی
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۰۱۱
تاریخ خلق : از ۷۷۱ قمری (قرن ۸) تا ۸۰۷ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان