سکه نقره آل کاکویه محمد بن دشمنزار آل کاکویه

نظر شما:

سکه نقره آل کاکویه محمد بن دشمنزار
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۸۸
تاریخ خلق : از ۳۹۸ قمری (قرن ۴) تا ۴۳۳ قمری (قرن ۵)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل کاکویه روی بر خط زمان