سکه نقره محمد بن دشمنزارکاکویی آل کاکویه

نظر شما:

سکه نقره محمد بن دشمنزار کاکویی سلسله آل کاکویه
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۰۹۳
رنگ : نقره ای کدر شده با لکه های تیره واکسید نارنجی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل کاکویه روی بر خط زمان