سکه نقره محمد بن دشمنزارکاکویی آل کاکویه

نظر شما:

سکه نقره محمد بن دشمنزار آل کاکویه - ۴۰۶ ه.ق - ضرب اصفهان
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۱۸۸
تاریخ خلق : ۴۰۶ قمری (قرن ۵)
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل کاکویه روی بر خط زمان