نیم درهمی سعید بن دعلج عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

سکه نقره حکام عباسی طبرستان روی سکه : نیم تنه معمول پادشاه ساسانی. نیم رخ به سمت راست .شاه باریش آراسته . گوشواره. گردنبندروی سرشانه چپ .تاجی با دو نوار دوبال در قسمت کرسی ، هلال ماه و ستارهدر سمت راست تاجو سمت چپ یک حاشیه کامل و یک حاشیه نیمه دور تصویر مرکزی و ۳ علامت در ساعات ۳،۶،۹ پشت سکه:آتشدانی با آتش افروخته و دو ملازم در طرفین آتش به صورت ایستاده و تمام رخ بالای سر ملازم چپ یک دیده میشود
شماره اموال : ۳۰۰۳.۰۶.۰۰۰۲۰
موضوع اثر : سکه نقره حکام عباسی طبرستان
تاریخ خلق : میلادی (قرن ۷)
رنگ : نقره
واقف : حاج حسن آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی عباسیان روی بر خط زمان