چهار درهمی نقره یونانی یونان باستان

نظر شما:

چهار درهمی نقره روی سکه: نیم رخ مردی با موهای معجد به سمت راست پشت سکه: عقابی نیم رخ به سمت چپ و نوشته
شماره اموال : ۳۰۰۳.۰۶.۰۰۰۸۴
موضوع اثر : سکه نقره یونانی
تاریخ خلق : از تا
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :