سکه نقره طغاتیمور ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره طغاتیمور ایلخانی (؟۷۶ ه.ق)
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۰۸۵
تاریخ خلق : از ۷۳۶ قمری (قرن ۸) تا ۷۵۲ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان