سکه نقره سلطان حسین بایقرا تیموری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره سلطان حسین بایقرا تیموری (۹۱۱-۸۷۵ ه.ق) ضرب هرات
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۲۶
تاریخ خلق : از ۸۷۵ قمری (قرن ۹) تا ۹۱۱ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان