بایقرا سلطان حسین میرزا

بایقرا، سلطان حسین میرزا: سلطان حسین میرزا بایقرا (۸۴۲-۹۱۱ ق) پسر امیر منصور پسر بایقرا پسر عمر شیخ پسر تیمور گورکانی معروف به «خاقان منصور» و معزالسلطنه و ابوالغازی آخرین سلطان بزرگ از امرای تیموری بود. او در سال ۸۶۱ که خراسان آشفته شده بود، در شهر مرو به پادشاهی نشست و در ۸۶۲ استرآباد را فتح کرد و در ۸۷۳ هرات را تسخیر نمود و در ۸۷۴ با میرزا یادگار محمد جنگید و در اواخر سال ۸۷۵ با سلطان محمود جنگید و تا سال ۹۰۲ در غایت دولت و اقبال حکومت کرد. او پادشاهی ادب‌پرور و هنردوست بود و وزیر معروفش امیر علیشیر نوایی موجب شهرت دربار او و آبادانی پایتختش هرات شده بود. میر علی هروی از خوشنویسان مهم سده دهم مدتی در دربار وی بوده است.

نظر شما: