سکه نقره سلطان حسین بایقرا کورکانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره سلطان حسین بایقرا کورکانی، احتمالا ضرب استرآباد؛ ۸۶۲ ه.ق (احتمالا)
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۱۰۱
تاریخ خلق : از ۸۶۲ قمری (قرن ۹) تا ۹۰۲ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان