سکه نقره سلطان حسین بایقرا تیموری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره سلطان حسین بایقرا تیموری (۹۰۲-۸۶۱ ه.ق) ضرب هرات
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۱۱
تاریخ خلق : از ۸۶۱ قمری (قرن ۹) تا ۹۰۲ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان