سکه نقره شاهرخ تیموری با سورشارژ سلطان حسین بایقرا تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره شاهرخ تیموری با سورشارژ سلطان حسین بایقرا (۸۲۹ ه.ق) ضرب احتمالا هرات
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۱۰۱
تاریخ خلق : ۸۲۹ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان