سکه نقره سلطان حسین بایقرا کورکانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره سلطان حسین بایقرا تیموری
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۱۰۲
رنگ : نقره ای با لکه های تیره
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان