سکه سلطان حسین بایقرا گورکانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه سلطان حسین بایقرا گورکانی ضرب استر آباد
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۹۴
تاریخ خلق : از تا
رنگ : نقره ای با لکه های تیره
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان