نامه سلطان حسین میرزا به سلطان علی خوشنویس صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۴۶/۰۳۹
پدید آورندگان : سلطان حسین بایقرا (مؤلف)
موضوع اثر : نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان