نامه میرخلیل قاری به خان احمد گیلانی و پاسخ آن صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۴۶/۰۴۳
پدید آورندگان : میرخلیل قاری (مؤلف)
موضوع اثر : نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان