نامه احمدخان گیلانی به استاد زیتون که گویا نوازنده بوده است صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۴۶/۰۴۶
پدید آورندگان : احمدخان گیلانی (مؤلف)
موضوع اثر : نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان