سکه مس سلطان محمد بن تکش خوارزمشاهی خوارزمشاهیان

نظر شما:

سکه مس سلطان محمد بن تکش خوارزمشاهی، ضرب ۵۹۶-۶۱۷ ه.ق، محدوده خراسان بزرگ
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۸۹۸۷۲
فروشنده : خدیجه جبار نیا
برچسب‌ها : خوارزمشاهیان
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان