سکه مس شاه اسماعیل دوم صفوی صفویه

نظر شما:

سکه مس شاه اسماعیل دوم صفوی، ضرب دارالسلطنه تبریز، ۹۸۴ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۸۹۹۹۴
تاریخ خلق : ۹۸۴ قمری (قرن ۱۰)
فروشنده : خدیجه جبار نیا
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان