سکه مسی اتابک طغرل تگین (مودود بن زنگی ) زنگیان موصل اتابکان زنگی موصل

نظر شما:

سکه مسی ، اتابک طغرل تگین (مودود بن زنگی )، زنگیان موصل ،(۵۴۴۴-۵۶۵ ه.ق)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۷۰
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :