قطعه نستعلق ممتاز .سیاه مشق .قلم جلی قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نستعلیق ممتاز قلم جلی.صفحه پردازی :سیاه مشق .کاغذ :فرنگی آهارمهره اخرایی .مرکب :قهوه ای .تاریخ:قرن 13ورقم الفقیر الحقیر غلام رضا "یاعلی مدداست"بین خطوط نقوش اسلیمی طلایی.دور خطوط گل وبرگ های الوان بر زمینه طلایی ومحرر به قهوه ای .حاشیه :دارای جدول کشی به آبی روشن .قهوه ای .سبز وطلایی .پاسپارتو :منقش وافشان (احتمالا چاپی)
Accession Number: 1393.03.00014
Artists : میرزا غلامرضا اصفهانی (1246 تا 1304 ه.ق) (خوشنویس)
Medium : عبارت قرآنی
Date : از 1255 قمری (قرن 13) تا 4 جمادی‌الثانی 1304 قمری (قرن 14)
Color : زمینه: اخرایی
Material : کاغذ فرنگی آهار مهره اخرایی، مرکب قهو ه ای،
Technique : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذفرنگی آهار مهره اخرایی، طلا اندازی منقش و محرر، جدول کشی، پاسپارتو منقش وافشان،
Dimensions : length (28 سانتیمتر) width (21 سانتیمتر)
On View In : ترنج(Not On View)
Donator : حاج حسن آقا ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline