قطعه نستعلیق ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نستعلیق ممتاز .قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری 11سطری.کاغذ: فرنگی آهار مهره نخودی .مرکب:مشکی .تاریخ :قرن 13ق با رقم میرزا آقای شیرازی .بین خطوط طلا اندازی مضرس . دارای کتیبه های قلمدانی در بالا و پایین و منقش به گل و برگ های تزیینی والوان برزمینه طلا.حاشیه:دارای تسمه اندازی به نخودی و صورتی .جداول به سرنج و طلایی و سفید آب با نقش های ریسه ای .ستون وسط منقش به نقوش هندسی. کمند به قهوه ای وطلا یی با تحریر مشکی.پاسپارتو به نخودی
Accession Number: 1393.03.00007
Artists : میرزا آقای شیرازی (خوشنویس) خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی(727-792ق) (شاعر)
Medium : ادبیات، غزلی از حافظ
Date : قمری (قرن 13)
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی روی کاغذفرنگی آهار مهره نخودی، طلا اندازی مضرس، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
Dimensions : length (14 سانتیمتر) width (8 سانتیمتر و 5 میلیمتر)
On View In : ترنج(Not On View)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline