قطعه نستعلیق ممتاز به قلم مشقی وکتابت صفویه

Your Comment:

یک قطعه خوشنویسی نستعلیق ممتاز قلم مشقی وکتابت.صفحه پردازی :دفتری .مرکب :مشکی .تاریخ :1007ق ورقم الفقیر المذنب عماد الحسنی .بین سطو رطلا اندازی محرر.حاشیه :دارای کتیبه های بازوبندی .بین کتیبه ها دارای نقوش اسلیمی وختایی برزمینه طلا ولاجورد.تسمه اندازی منقش بر زمینه نخودی ونباتی . حاشیه پهن مزین به گل وبوته های الوان بر زمینه فستقی .جدول کشی بطلا .عنابی .سبز سیلو وبنفش روشن باتحریر مشکی .پاسپارتو به گل بهی.کمندبه طلا وبنفش روشن با تحریر مشکی
Accession Number: 1393.03.00021
Artists : میر عماد الحسنی (961 تا 1024 ه.ق) (خوشنویس) حافظ (727 تا 792 ه.ق) (شاعر) نظامی گنجوی (قرن 6 ه.ق) (شعر حاشیه اثر) خواجه عبدالله انصاری (396 تا 481 ه.ق) (متن سطر آخر)
Medium : ابیاتی از حافظ ونظامی وخواجه عبدالله انصاری
Date : 1007 قمری (قرن 11)
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی روی کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، طلا اندازی محرر، تسمه اندازی منقش، حاشیه پهن منقش به گل وبوته، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
Dimensions : length (27 سانتیمتر و 4 میلیمتر) width (15 سانتیمتر و 7 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of صفویه on timeline