نمایشگاه اسناد مربوط به حاج حسین آقا ملک

​در این نمایشگاه مجموعه اسناد مرتبط به مبادلات و مکاتبات حاج حسین آقا ملک و خاندان ملک به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه اسناد مربوط به حاج حسین آقا ملک

نمایشــگاه حاضــر، منتخبــی از مجموعــه اســناد مربــوط بــه حــاج حســین آقاملــک و خانــدان اوســت کــه مــارا بــا گوشــه‌هایی از زندگی شــخصی و فعالیت‌هــای اجتماعــی وی، بــرادر، پــدر و پدربزرگــش آشــنا می‌کنــد. مجموعــه اســناد خاندانــی ملــک بالــغ بــر هــزاران بــرگ ســند شــرعی، حقوقــی، حکومتــی، مکاتبــات شــخصی میــان اعضــای ایــن خانــواده بــا یکدیگــر و ســایر افــراد حقیقــی و حقوقــی، بــه شــکل مبایعه‌نامــه، مصالحه‌ نامــه، اجاره‌ نامــه، وقف‌نامــه، عقدنامــه، وصیت‌نامــه، زندگی‌نامــه خودنوشــت، فرمــان، اوراق ثبتــی، مالیــه، عدلیــه، مفاصاحســاب، انــواع فاکتــور و قبــض، تــه چــک، دفاتــر دخــل و خــرج منــزل و کتابخانــه، اهــدای زمیــن، آلبوم‌هــای عکــس وغیــره، مربــوط بــه دوره قاجاریــه و پهلــوی اســت کــه مطالعــه و بررســی آن‌هــا، بــه شــناخت هرچــه بیشــتر حــاج حســین آقا ملــک و خدمــات و اقدامــات عــام‌المنفعــه وی در تهــران، کمــک خواهــد کــرد.

در ایــن نمایشــگاه منتخبــی از اســناد مربــوط بــه حــاج حســین آقــا ملــک بــه نمایــش درآمــده اســت کــه بــه طــور عمــده محتــوای ایــن اســناد مربــوط بــه کتابخانــه و مــوزه ملــی ملــک و موقوفــات ایشــان اســت کــه مــی‌توانــد دیــدگاه‌هــا و فعالیــت‌هــای ایــن واقــف بــزرگ آســتان قــدس رضــویرا نشــان دهــد. نمایشــگاه مذکــور به مناســبت هشــتادمین ســالگرد وقــف کتابخانــه و مــوزه ملــی ملــک برگزار شــده اســت و تــا پایــان آبان‌مــاه ادامــه خواهــد داشــت.

برچسب‌ها:

نظر شما: