طبقه همکف

نقشه

کمال الملک

تک اثر

ناحیه سوم طبقه همکف

نمایشگاه موقت

حاج حسین ملک

نمایشگاه آثار لاکی

ناحیه هفتم طبقه همکف

عزت خانم ملک

معرفی بخش نقشه سایت موزه ملک

این طبقه همکف است