نظر شما:

علی مهدوی
۱۷:۰۶:۴۲ ۱۴ آذر ۱۳۹۴
با اهدا سلام حضور مدیر محترم وریاست کتابخانه ملک اجازه میخواهم در خصوص عضویت اینجانب ضمن پذیرش تقاضای حقیر اوامر مقتضی صادر فرمائید . نهایت امتنان خود را به عرض میرسانم
علی مهدوی
۱۷:۱۸:۰۴ ۱۴ آذر ۱۳۹۴
با اهدا سلام حضور مدیر محترم وریاست کتابخانه ملک اجازه میخواهم در خصوص عضویت اینجانب ضمن پذیرش تقاضای حقیر اوامر مقتضی صادر فرمائید . نهایت امتنان خود را به عرض میرسانم
ناشناس
۱۶:۲۱:۰۵ ۰۶ بهمن ۱۳۹۶
سلام