دانلود گزیده نسخه‌ها و رساله‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک

دانلود گزیده نسخه‌ها و رساله‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک

......

ردیف عنوان رساله پدیدآور شماره ثبت اثر
لینک دانلود
۱زیارت‌نامه ح​ضرت امام رضا(ع)
_____

۱۰۵
دانلود فایل
۲ترجمه ذهبیه (رساله حضرت امام رضا) فیض‌الله عصاره شوشتری
(مترجم)
۴۴۴۴/۵ دانلود فایل
۳الصحیفه ‌الرض​ویه
فضل ‌بن حسن طبرسی

۹۴۵/۵ دانلود فایل
۴ القصیده​ التائیه ف​ی مدح ‌الر​ضا
دعبل الخزاعی (شاعر)

۱۸۰۷/۱۳ دانلود فایل
۵فقه‌​ الرضا علی بن موسی الرضا (ع)
(منسوب)
۶۱۶۹/۱۵ دانلود فایل
۶سی فصل در معرفت تقویم [گزیده]
خواجه نصیر الدین توسی

۳۱۳۸/۲ دانلود فایل
۷ آداب جنگ
محمدحسن شیرازی

۲۸۹۶ دانلود فایل
۸ قسم دوم در صناعت استیفاء
_____

۳۶۹۷/۹ دانلود فایل
۹رساله در ساختن چینی
میرزا ریشارخان فرانسوی

۱۴۸۲/۲ دانلود فایل
۱۰میزان الصنایع
_____

۴۴۴۲/۴ دانلود فایل
۱۱جامع عباسی محمد بن حسین شیخ بهایی

۱۹۹۸ دانلود فایل
۱۲جوامع‌ ا​لکلام فی شرح قواعد الاحکام حسن بن یوسف علامه حلی

۲۳۷۰ دانلود فایل
۱۳الحکمه المتع​الیه فی الاسفار الاربعه العقلیه محمد بن ابراهیم صدرالدین
شیرازی (ملاصدرا)
۲۴۳۸/۱ دانلود فایل
۱۴علم فراست _____

۲۶۵۴/۵ دانلود فایل
۱۵رساله مجدیه مجدالملک مبرزا محمد خان
سینکی لواسانی
۵۵۵ دانلود فایل
۱۶اسناد و مکاتبات و یاد​داشت‌ها: حاوی نامه‌هایی از آقا خان نوری، معیرالممالک و مکاتباتی مربوط به تنخواه گیلان و ​واگذاری شیلات
(تاریخ نامه‌ها از ‎۱۲۵۲ تا ‎۱۲۷۵ است)
_____ ۵۶۶۴ دانلود فایل
۱۷مجمع​‌ الفرس محمدقاسم سروری کاشانی

۳۴۸ دانلود فایل
۱۸شرح و ترجمه خطب​ه‌ البیان _______

۴۳۷۹/۲۵ دانلود فایل
۱۹تشری​ح ‌الافلاک محمد بن حسین شیخ بهایی

۴۳۸۹/۳ دانلود فایل
۲۰مثنوی سوز و گداز محمدصادق هجری تفرشی

۵۶۰۶/۴ دانلود فایل
۲۱فصول بقراط ______

۴۵۳۵/۵ دانلود فایل
۲۲نصاب ‌ا​لصبیان مسعود بن ابی‌بکر ابونصر
فراهی
۴۵۸۳/۴ دانلود فایل
۲۳دانشنامه علائی ابن سینا

۱۰۲۵ دانلود فایل
۲۴النجاه ابن سینا

۴۶۴۸/۱ دانلود فایل
۲۵آداب ‌ال​متعلمین خواجه نصیر الدین توسی

۱۷۴۲/۱۵ دانلود فایل
۲۶احکام نجوم ______

۳۲۴۰/۱۱ دانلود فایل
۲۷اسرارنامه عطار نیشابوری

۴۷۵۷/۱ دانلود فایل
۲۸اصول دین (مختلف)

۲۶۶۶ دانلود فایل
۲۹تحریر ​الاکر لثاذوسیوس خواجه نصیر الدین توسی

۳۱۲۲ دانلود فایل
۳۰الصحیفه السجادیه علی ‌بن الحسین (ع)، امام چهارم

۲۹۵۰ دانلود فایل
۳۱الالفیه شهید اول، محمدبن مکی

۲۷۸۲/۲ دانلود فایل
۳۲انوار حکمت یوسفی هروی

۳۱۷۵/۴ دانلود فایل
۳۳​انیس ‌العشاق​ حسن ‌بن محمد رامی 

۱۶۷۳/۶ دانلود فایل
۳۴بحر طویل محمد توفیق کشمیری 

۵۰۹۱/۱۴ دانلود فایل
۳۵انتخاب ک​تاب بدایه الهدایه محمد بن الحسن الحر العاملی

۴۲۷۵/۱۹ دانلود فایل
۳۶نماز آدینهخلیل بن غازی قزوینی

۱۹۲۰/۲
دانلود فایل
۳۷بشری ‌ال​و​ص​ول الی اسرار علم الاصول (جلد دوم) محمدحسن ‌بن عبدالله
مامقانی
۲۶۹۹ دانلود فایل
۳۸بصیرت‌نامه عبدالرزاق بن نجفقلی
مفتون دنبلی
۳۸۰۷ دانلود فایل
۳۹بوست​ان سعدی مصلح بن عبدالله سعدی

۴۷۰۰ دانلود فایل
۴۰بهرام و گل‌اندام کاتبی نیشابوری

۴۵۸۷ دانلود فایل
۴۱بیست باب اسطرلاب خواجه نصیرالدین طوسی

۳۰۷۲/۳ دانلود فایل
۴۲مناجاتخواجه عبدالله بن محمد
 انصاری
۲۰۵۴دانلود فایل
۴۳پرسش و پاسخ ​محمد بن حسین باباافضل
کاشانی
۴۱۹۱/۲۲ دانلود فایل
۴۴پندنامه عطار نیشابوری

۵۹۷۲ دانلود فایل
۴۵پیر و جوان محمد بن عبدالله نصیر
اصفهانی
۵۱۱۸ دانلود فایل
۴۶الصحا​ح (یا)​ ​تاج‌ اللغه و صحاح‌ العربیه اسماعیل ‌بن حماد الجوهری

۳۲۴ دانلود فایل
۴۷تاج الماثر حسن بن محمد نظامی 

۳۸۹۷ دانلود فایل
۴۸تاج‌ ال​مصادر جعفر مقری بیهقی 

۴۱۷/۱ دانلود فایل
۴۹تاریخ اصفهان حیدرعلی ندیم‌الملک
اصفهانی
۳۷۱۳ دانلود فایل
۵۰تاریخ ایران احمد بن محمد غفاری
قزوینی
۴۳۴۱/۴۲ دانلود فایل
۵۱سیاق التواریخ (یا) تاریخ پادشاهان عجم به سیاق ____

۳۹۳۲ دانلود فایل
۵۲تاریخ جدید​ یزد احمد بن حسین کاتب یزدی

۳۷۵۷ دانلود فایل
۵۳تاریخ قاجاریه ____

۴۳۱۸/۱ دانلود فایل
۵۴تاریخ کرمان  سرپرسی سایکس

۳۷۹۰
دانلود فایل
۵۵فتوحات دار ​المرز ​یا تاریخ گیلان (یا) تاریخ احمد خانی عبدالفتاح فومنی 

۴۱۶۷ دانلود فایل
۵۶تاریخ ناصری محمدمهدی بدیع‌الزمان چلپی

۳۷۴۵ دانلود فایل
۵۷تاریخ یمینی عتبی/ ناصح جرفادقانی
(مترجم)
۴۰۸۱ دانلود فایل
۵۸​تجارب ‌الانسان ______

۴۲۷۵/۳۳ دانلود فایل
۵۹تجارب السلف هندوشاه نخجوانی

۳۸۶۸ دانلود فایل
۶۰حکمة المشرقیه
ابن سینا

۴۶۳۹/۶
دانلود فایل
۶۱فارسنامه ابن البلخی

۶۲۹۸ دانلود فایل
۶۲فارغ‌نامه حسین‌ بن حسن فارغ گیلانی

۶۶۵۵ دانلود فایل
۶۳الفاکهه ______

۶۴۱۶ دانلود فایل
۶۴​فانوس‌ الخیال ​فی ارائه عالم‌ المثال (یا) قندیل ‌الخیال محمد بن علی لاهیجی

۱۶۱۵ دانلود فایل
۶۵فائ​ده ابوبکر محمّد بن زکریای
رازی
۴۵۷۳/۱۷ دانلود فایل
۶۶فائق ‌المق​ال فی علم ‌الحدیث و الرجال احمد بن عبد الرضا بصری
خراسانی
۳۵۶۷ دانلود فایل
۶۷الفرائض زین‌الدین خطی

۳۵۶۳/۱۳ دانلود فایل
۶۸فرج بعد از شدت حسین‌ بن اسعد دهستانی
مؤیدی
۱۱۰۹ دانلود فایل
۶۹فردوس ا​لعارفین محمدعلی برغانی

۲۶۴۸ دانلود فایل
۷۰فَرَس‌نامه
محمد بن محمد واسعی

۲۸۳۱/۲ دانلود فایل
۷۱فرهاد و شیرین
محمدجعفر بن محمدباقر شعله

۴۸۲۱ دانلود فایل
۷۲ساقی‌نا​مه نورالدین محمد ظهوری
ترشیزی
۴۰۷۶/۳۹ دانلود فایل
۷۳سراج المنیر محمدشریف‌ کاشف شیرازی
  
۶۶۰۳/۲ دانلود فایل
۷۴سرمایه ایمان عبدالرزاق‌ بن علی لاهیجی

۴۹۶ دانلود فایل
۷۵سوز و گداز محمد نوعی خبوشانی

۴۶۷۱/۸ دانلود فایل
۷۶السیاسات المدنیه ابونصر محمد بن محمد
فارابی
۱۲۵۳/۱ دانلود فایل
۷۷شرح الاشارات و التنبیهات ______

۶۱۲۵ دانلود فایل
۷۸دیوان نعمه ​ا​لله ولی کرمانی نعمه الله ولی کرمانی

۴۷۹۴ دانلود فایل
۷۹دیوان سنا​یی مجدود بن آدم سنایی 

۵۲۴۱ دانلود فایل
۸۰دیوان سلمان ساوجی سلمان بن محمد سلمان
ساوجی
۶۴۰۱ دانلود فایل
۸۱ذخیره خوارزمشاهی
اسماعیل بن حسن جرجانی 

۴۵۷۸ دانلود فایل
۸۲دیوان شاهی سبزواری جمال‌الدین فیروزکوهی 

۵۲۵۱ دانلود فایل
۸۳الدعاء (کتاب -)
شاه محمود نیشابوری

۵۹۴۹ دانلود فایل
۸۴دیوان صافی محمدجعفر صافی اصفهانی

۴۷۰۴ دانلود فایل
۸۵دیوان مجذوب تبریزی محمد بن محمدرضا
مجذوب تبریزی
۵۰۰۹ دانلود فایل
۸۶دیوان قاسمی علی بن نصیر حسینی
تبریزی
۵۱۴۱ دانلود فایل
۸۷عقد العلی للموقف الاعلی احمد بن حامد افضل‌الدین
کرمانی
۳۷۲۵ دانلود فایل
۸۸زینه ​التواریخ محمد رضی

۴۳۴۴ دانلود فایل
۸۹شرح تهذیب منطق جمال‌الدین محمد حسینی
شهرستانی
۶۴۱۱ دانلود فایل
۹۰کتابچه جمع و خرج ____

۵۶۴۹ دانلود فایل
۹۱فرهنگ ترکی به فارسی فضل‌الله خان

۳۷۹/۱ دانلود فایل
۹۲قرابادین شفایی  میرمظفر حسینی شفایی
کاشانی
۴۲۴۳ دانلود فایل
۹۳کاشف‌الحق محمد بن ظهیرالدین محمد حسینی
اردستانی
۵۸۸۴ دانلود فایل
۹۴فرهنگ عربی​ به فارسی ____

۳۵۳ دانلود فایل
۹۵معرف​ه الائمه محمدعلی کرمانشاهی

۶۰۷۹ دانلود فایل
۹۶معین‌ الطل​اب عبدالخالق بن عبدالرحیم یزدی
مشهدی
۲۲۷۷ دانلود فایل
۹۷یوسف و زلیخا فرخ حسین ناظم هروی

۵۶۲۴ دانلود فایل
۹۸دیوان ابوالفرج رونیابوالفرج‌ بن مسعود
ابوالفرج رونی
۵۵۵۴
دانلود فایل
۹۹محرق القلوب مهدی بن ابی‌ذر نراقی

۱۹۲۶
۱۰۰تجزیه الامصار و تزجیه الاعص​ار (یا) تاریخ وصاف عبدالله شیرازی

۳۹۵۰ دانلود فایل
۱۰۱جهانگشای نادری محمدمهدی بن محمدنصیر
استرآبادی
۴۱۷۷ دانلود فایل
۱۰۲شرح سی فصل طوسی علی‌اکبر نواب شیرازی
(شارح و مولف)
۳۱۹۳ دانلود فایل
۱۰۳الکافی محمد بن یعقوب کلینی

۶۱۴۲ دانلود فایل
۱۰۴فرهنگ ابراهیمی
ابراهیم اصفهانی

۴۱۴
دانلود فایل
۱۰۵فرهنگ پزشکی
____

۴۴۸۳/۳
دانلود فایل
۱۰۶فرهنگ فارسی به فارسیمحمدشریف‌ بن صفی‌قلی
لاری
۴۶۷۱/۶۲ دانلود فایل
۱۰۷فرهنگ لغات دیوان حافظ شیرازی (فارسی):
به ترتیب حروف تهجی

____ ۳۷۶/۱
دانلود فایل
۱۰۸الفصوص (عربی)
محمد بن محمد فارابی

۴۶۹۳/۲۷ دانلود فایل
۱۰۹الفصول
بقراط

۶۹۲/۲ دانلود فایل
۱۱۰الفصول البدیعة فی اصول الطبیعة
محمدولی ‌بن محمدجعفر

۱۷۹۳ دانلود فایل
۱۱۱الفصول ‌المهمة
محمد بن الحسن الحر العاملی

۳۵۶۳/۹ دانلود فایل
۱۱۲حاشیه شر​ح ‌التجرید عبدالرزاق لاهیجی؛
علی ‌بن محمد قوشچی (شارح)
۱۵۷۴
دانلود فایل
۱۱۳تجوید عمادالدین علی شریف قادی
استرآبادی
۲۹۳ دانلود فایل
۱۱۴تحریر اصول اقلیدس محمد بن محمد نصیرالدین
طوسی
۳۳۴۶ دانلود فایل
۱۱۵حاشیه تحریر القواعد المنطقیه فی شرح الرس​اله الشمسیه علی‌ بن محمد الجرجانی؛
قطب‌الدین رازی
۲۰۷۸
دانلود فایل
۱۱۶تحفه الائمه العلیه فی حکمه العملیه​ (یا) اخلاق ظهیری فتح‌الله بن احمد شهرستانی
سبزواری
۳۰۰۸ دانلود فایل
۱۱۷تحفه العراقین خاقانی شیروانی

۴۸۴۴ دانلود فایل
۱۱۸تحفه اللئالی محمدجعفر کاشانی

۲۵۲۷ دانلود فایل
۱۱۹التکمله فی شرح‌التذکره محمد بن احمد خفری
(شارح و مولف)
۳۴۰۸ دانلود فایل
۱۲۰تذکره الاولیاء محمد بن ابراهیم عطار

۴۱۸۰ دانلود فایل
۱۲۱تذکره دلگشا علی‌اکبر نواب شیرازی

۳۸۴۰دانلود فایل
۱۲۲تزوک تیموری ابوطالب حسینی

۳۷۸۳
دانلود فایل
۱۲۳التفسیر (فرات) فرات ‌بن ابراهیم
فرات ‌الکوفی
۳۰۱ دانلود فایل
۱۲۴تکمله نفحات ‌​الانس​ (فارسی) رضی الدین عبدالغفور لاری

۴۰۵۶/۱۳ دانلود فایل
۱۲۵التلخیص محمد بن احمد
ابن‌ رشد اندلسی
۵۳۳ دانلود فایل
۱۲۶تمرین‌ الطلاب فی​ صناعه الاعراب خالد بن عبدالله ازهری

۲۸۵۲ دانلود فایل
۱۲۷تنبیهات ​‌المنجمین مظفربن محمدقاسم
مظفر گنابادی
۳۴۴۹ دانلود فایل
۱۲۸حاشیه کتاب المحصلمحمد بن عمر فخر رازی
(مولف نخستین)
۲۱۳۰/۷
دانلود فایل
۱۲۹شرح التوحید محمدسعید بن محمدمفید قاضی
سعید قمی
۱۵۰۸ دانلود فایل
۱۳۰شرح التصریف
مسعود بن عمر تفتازانی
(شارح و مولف)
۲۶۸۸ دانلود فایل
۱۳۱شرح خلاص​ه الالفیه محمد بن محمد ابن مالک

۶۰۸۷ دانلود فایل
۱۳۲شرح‌ الف​صو​ل لابقر​اطیس علاءالدین ابوالحسن علی
ابن نفیس قرشی
۶۰۵۰ دانلود فایل
۱۳۳شرح القانون
۴۲۳۵

دانلود فایل
۱۳۴شرح المختص​ر النافع علی طباطبایی

۵۷۶۳ دانلود فایل
۱۳۵شرح امثله علی بن محمد جرجانی

۶۳۴۹/۲ دانلود فایل
۱۳۶شرح خ​بر کمیل عبدالرزاق کاشانی

۱۶۸۷/۱۳دانل​ود فایل
۱۳۷شرح خلاصه الحساب محمدصادق بن عبدالعلی ترشیزی
(شارح و مولف)
۳۴۱۹ دانلود فایل
۱۳۸شرح دستور معمای نیشابوری صادق رکنی عاشق
نیشابوری
۲۵۴۷ دانلود فایل
۱۳۹شرح دیوان الحماسه احمد بن محمد
مرزوقی اصفهانی
۷۶۵ دانلود فایل
۱۴۰شرح دیوان ام​رء القیس عاصم بن ایوب البطلیوسی
(شارح و مولف)
۵۱۹۰/۱ دانلود فایل
۱۴۱شرح دیوان انوری ابوالحسن حسینی فراهانی

۵۶۰ دانلود فایل
۱۴۲تنبیه‌ الل​بیب فی شرح ‌التهذیب عبدالله بن محمد حلی
(شارح و مولف)
۲۹۸۰ دانلود فایل
۱۴۳التیسیر عثمان‌ بن سعید الدانی

۲۹۵ دانلود فایل
۱۴۴جام جم رکن‌الدین اوحدی

۴۸۶۷ دانلود فایل
۱۴۵جامع ‌ال​اخبار [محمد بن محمد سبزواری]؟

۲۶۶۱
دانلود فایل
۱۴۶جامع ‌ال​علوم (ستینی) محمد بن محمد فخرالدین
عمر رازی
۸۶۲
دانلود فایل
۱۴۷جامع الفوائد (ط​ب یوسفی) یوسف بن محمد یوسفی
هروی
۴۴۰۸/۱دانلود فایل
۱۴۸جامع عباسی محمد بن حسین شیخ بهایی

۱۹۸۲/۲دانلود فایل
۱۴۹جاودان‌نامه محمد بن حسین باباافضل
کاشانی
۵۳۲۷/۴دانلود فایل
۱۵۰جبر و اختیار جلال‌الدین محمد دوانی

۲۴۳۶/۹دانلود فایل
۱۵۱جذوات میر محمد باقر بن محمد میرداماد
استرابادی
۱۶۷۴/۱دانلود فایل
۱۵۲جرثقیل ____

۵۷۵۰دانلود فایل
۱۵۳الجعفریه علی‌ بن حسین
محقق کرکی
۶۰۸۳
دانلود فایل
۱۵۴جمع مختصر وحید تبریزی

۲۲۸۲/۴دانلود فایل
۱۵۵جواهر التفسیر حسین بن علی کاشفی 

۲۵۷دانلود فایل
۱۵۶​جواهر الکلام ​فی شرح شرایع ‌الاسلام محمد حسن بن باقر نجفی

۲۲۲۴
۱۵۷جوهر ذات عطار تونی

۴۹۰۰/۱دانلود فایل
۱۵۸چهار مقاله احمد بن عمر نظامی
عروضی سمرقندی
۲۲۸۸دانلود فایل
۱۵۹چهل ​حدیث ​نبوی محمدسعید بن محمدتقی
خاتون‌آبادی (کاتب)
۴۳۷۹/۶دانلود فایل
۱۶۰حبیب ‌السیر فی الاخبار افراد ​البشر غیاث الدین بن همام الدین
خواندمیر
۳۸۸۲دانلود فایل
۱۶۱حدائق ‌​الحقایق شرف الدین حسن بن
محمد رامی
۱۱۰۵دانلود فایل
۱۶۲حدائق‌ ال​سحر فی دقائق ‌الشعر محمد بن محمد
رشید وطواط
۱۶۷۳/۲دانلود فایل
۱۶۳شرح حکمه الع​ین میرک بخاری،
محمد بن مبارکشاه
۵۷۰۲دانلود فایل
۱۶۴حیو​ه الحیوان محمدبن موسی الدمیری

۲۳۹۷دانلود فایل
۱۶۵الخرایج​ و الجرایح سعید بن هبه الله
قطب راوندی
۲۱۵۵دانلود فایل
۱۶۶خزان و بهار محمدشریف کاشف شیرازی

۲۰۹۸دانلود فایل
۱۶۷خزائن ‌الف​وائد محمد بن محمدرضا
مجذوب تبریزی
۴۸۰۲
دانلود فایل
۱۶۸خلا​صه الاذکار محمد بن شاه مرتضی
فیض کاشانی
۱۱۵دانلود فایل
۱۶۹خلاصه الترتیل فی اداء الحروف للتنزیل
عبدالحی بن احمد
ابن عماد خراسانی
۱۵۹۶/۷دانلود فایل
۱۷۰خلاصه ا​لحساب محمد بن حسین شیخ بهایی

۳۱۳۳دانلود فایل
۱۷۱خلاصه ا​لحقایق نجیب‌الدین تبریزی

۵۳۷۲دانلود فایل
۱۷۲خمسه (ترکی)
علیشیر بن کیچکنه
امیرعلیشیر نوایی
۴۷۳۸
۱۷۳خلاصه خمسه نظامی الیاس ‌بن یوسف نظامی

۶۶۴۰دانلود فایل
۱۷۴خوان خلیل
نورالدین محمد ظهوری
ترشیزی
۴۰۷۶/۴دانلود فایل
۱۷۵دانش​نامه شاهی (فارسی) محمدامین ‌بن محمدشریف
استرآبادی
۴۰۴۰/۴دانلود فایل
۱۷۶دبستان مذاهب محسن فانی کشمیری

۱۱۲۶دانلود فایل
۱۷۷الدره ا​لمنظومه محمدمهدی‌ بن مرتضی
بحرالعلوم
۵۲۰۱/۲دانلود فایل
۱۷۸دره نادره محمدمهدی بن محمدنصیر
استرآبادی
۴۳۱۸/۲دانلود فایل
۱۷۹گل و خسرو
محمدبن ابراهیم عطار

۲۹۶۳دانلود فایل
۱۸۰دستور الشعرا محمدصالح ‌بن احمد مازندرانی

۸۲۰دانلود فایل
۱۸۱دستور معما شهاب حقیری

۱۸۰۴/۲دانلود فایل
۱۸۲شرح الجوشن ‌​الکبیر هادی ‌بن مهدی سبزواری
(شارح و مولف) 
۲۸۹۲دانلود فایل
۱۸۳ده قاعده (فارسی) میر سید علی همدانی

۴۸۵/۲دانلود فایل
۱۸۴دیوان آذر بیگدلی لطف‌علی ‌بن آقاخان
آذر بیگدلی
۴۸۸۷دانلود فایل
۱۸۵دیوان آصفی هروی مقیم‌الدین بن نعمت‌الله
آصفی
۵۲۲۱
۱۸۶شرح دیوان ابن‌فارض حسن بن محمد بورینی
(شارح و مولف)
۲۸۵۹
دانلود فایل
۱۸۷دیوان اب​ن‌ یمین فریومذی محمود بن یمین‌الدین
ابن ‌یمین
۴۸۳۶دانلود فایل
۱۸۸دیوان ادیب صابر ترمذی صابر بن اسماعیل
ادیب صابر
۵۰۲۲دانلود فایل
۱۸۹دیوان بدر چاچی بدرالدین محمد چاچی
(فخرالزمان)
۵۵۵۵
دانلود فایل
۱۹۰دیوان بسمل شیرازی حاج علی اکبر نواب
بسمل شیرازی
۵۵۴۴دانلود فایل
۱۹۱دیوان بیدل لاهوری عبدالقادربن عبدالخالق
بیدل دهلوی
۵۴۵۳دانلود فایل
۱۹۲دیوان جامی عبدالرحمن بن احمد جامی

۴۹۶۰دانلود فایل
۱۹۳دیوان حسن دهلوی حسن سنجری دهلوی

۵۲۶۸
دانلود فایل
۱۹۴دیوان خاقانی شیروانی بدیل بن علی خاقانی
شروانی
۵۰۵۱دانلود فایل
۱۹۵دیوان سحاب اصفهانی میرزا سید سحاب‌ بن هاتف
(سحاب اصفهانی)
۵۲۶۱دانلود فایل
۱۹۶دیوان شکسته قاجار حسن‌علی میرزا شجاع‌السلطنه

۴۹۸۳دانلود فایل
۱۹۷دیوان ظهیر فاریابی طاهر بن محمد
ظهیر فاریابی
۴۵۸۲دانلود فایل
۱۹۸دیوان عرفی شیرازی جمال‌الدین محمد عرفی
شیرازی
۵۲۳۷دانلود فایل
۱۹۹شرح دیوان حضرت امام علی (ع)
میر کمال‌الدین حسین
منطقی میبدی (شارح)
۵۷۳۵دانلود فایل
۲۰۰دیوان فیضی میرزا علی اکبر فیضی
(مولف و خطاط)
۵۵۳۴دانلود فایل
۲۰۱دیوان قطران ابومنصور قطران
عضدی تبریزی
۴۸۱۹
۲۰۲دیوان کاتبی محمد بن عبدالله کاتبی
ترشیزی
۵۰۰۷ دانلود فایل
۲۰۳دیوان کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی اسماعیل بن جمال‌الدین
کمال اسماعیل اصفهانی
۴۹۴۱دانلود فایل
۲۰۴دیوان مغربی محمدشیرین ‌بن عزالدین
شمس مغربی
۵۳۱۷دانلود فایل
۲۰۵دیوان منوچهری دامغانی احمد بن قوص منوچهری
دامغانی 
۵۲۷۵دانلود فایل
۲۰۶دیوان نشاط عبدالوهاب نشاط اصفهانی

۵۱۳۳
دانلود فایل
۲۰۷شرح رباعیات دوانی محمد بن اسعد دوانی

۲۵۷۱/۱۵دانلود فایل
۲۰۸شرح سی فصل طوسی حاج علی اکبر نواب
بسمل شیرازی
۳۱۹۳دانلود فایل
۲۰۹شرح شواهد بهجت المر​ضیه (فارسی) نظام الدین بن ملا احمد
اردبیلی
۷۳۵/۱دانلود فایل
۲۱۰شرح فرائد الفوائد ابراهیم بن محمد عصام الدین اسفراینی ۲۹۵۶/۱دانلود فایل
۲۱۱شرح فصوص الحکم داود قیصری

۶۳۲۹/۵
۲۱۲شرح قصیده ​بُرده محمد بن سعید البوصیری

۱۹۷۷/۱
دانلود فایل
۲۱۳شرح قصیده عینیه ابن سینا حاج ملا هادی سبزواری

۲۵۴۹/۲دانلود فایل
۲۱۴شرح قطر الندی و بل الصدی عبد الله بن یوسف
بن هشام
۱۷۷۶/۲دانلود فایل
۲۱۵
شرح مختصر المنتهی عبدالرحمن بن احمد
عضدالدین ایجی
۲۴۱۳دانلود فایل
۲۱۶
شرح مفاتیح‌ الش​رایع محمدباقر بن محمداکمل
وحید بهبهانی
۲۶۱۷دانلود فایل
۲۱۷
شرح نصاب محمدکریم ‌بن فصیح‌الدین
دشت بیاضی (دشتاجی)
۱۸۱۷/۱دانلود فایل
۲۱۸شرح نهج البلاغه عبدالحمید بن هبةالله
ابن ابی الحدید
۶۱۲۷دانلود فایل
۲۱۹الشفا ابن سینا

۳۲۰۳/۱۴دانلود فایل
۲۲۰الشمسیه
دبیران کاتبی قزوینی

۱۱۰۱/۲دانلود فایل
۲۲۱شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام ملاعبدالرزاق علی بن حسین
لاهیجی فیاض
۹۰۵
دانلود فایل
۲۲۲​الشواهد الربوبیة فی المناهج‌ السلوکیة صدرالدین محمد بن ابراهیم
قوام شیرازی (ملاصدرا​)
​۱۴۴۵دانلود فایل
​۲۲۳شیرازنامهاحمد بن ابی الخیر
زرکوب شیرازی​
۳۷۱۷​دانلود فایل
۲۲۴الرجال (اب​ن ‌داود)الحسن بن علی الحلی
۳۵۷۶​دانلود فایل
۲۲۵​​الرجال (بحرالعلوم)محمدمهدی بن مرتضی
بحرالعلوم​
۳۴۷۹​دانلود فایل
​۲۲۶المطالب ‌المظفریه فی شرح الرساله الجعفریه​محمد بن ابیطالب استرآبادی

۲۷۹۷​دانلود فایل
۲۲۷رساله الی اهل الجزائر​احمد بن محمد ابن فهد
حلی
۱۷۴۲/۱۲​دانلود فایل
​۲۲۸رسالة فی الاخلاق____
۹۴۵/۲​دانلود فایل
​۲۲۹
رساله فی الاستصحابمحمدباقر بن محمداکمل
بهبهانی​
​۲۵۹۸/۶دانلود فایل
​۲۳۰رساله فی الدلالهعبدالباقی صدر
​۲۲۶۱/۱دانلود فایل
۲۳۱​رساله فی النحوحمید الدین ابوالحسن خدیری
قهندزی بخارایی​
۱۷۵۴/۱​دانلود فایل
​۲۳۲رساله فی تحقیق ​‌التصور و التصدیقصدرالدین محمد بن ابراهیم
قوام شیرازی (ملاصدرا​)​
​۲۸۵۶/۸دانلود فایل
۲۳۳​رساله​ فی فضل الحمد لله​نظام‌الدین احمد گیلانی

۱۱۴۲/۱۵​دانلود فایل
۲۳۴رساله حدودابن‌سینا​

۴۶۴۹/۲​دانلود فایل
۲۳۵​رساله در​ نماز جمعهمحمدطاهر شیرازی
۲۹۳۶/​۴دانلود فایل
​۲۳۶​رساله عرفانیه​____

۴۲۰۵/۱۲​دانلود فایل
۲۳۷رساله نکاتنعمة الله‌ بن عبدالله
(نعمة الله ولی)
​۵۲۹۸/۲
​۲۳۸​پولطیک ایران چیستمیرزا ملکم خان
۲۹۹۸/۱​دانلود فایل
​۲۳۹الرعایه فی شرح البدایه فی علم ​‌الدرایه​زین الدین بن علی
شهید ثانی
۲۳۵۹/۲​دانلود فایل
​۲۴۰روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات​معین‌الدین محمد اسفزاری

۳۸۲۰​دانلود فایل
​۲۴۱روضه الانوار​محمود بن علی خواجوی
کرمانی
۴۹۲۵/۴​دانلود فایل
۲۴۲​الروضه البهیه فی شرح‌ اللمعه الدمشقیهزین الدین بن علی شهید ثانی
(شارح و حاشیه‌نویس)​
​۶۴۹۱دانلود فایل
​۲۴۳روضه اطهارمحمدامین انصاری
۳۷۰۶​دانلود فایل
۲۴۴​ره‌انج​ام ‌​نامهمحمد بن حسین بابا
افضل کاشانی​
​۴۱۸۵/۳دانلود فایل
۲۴۵​ریاض ‌السالکین فی شرح صحیفه الساجدینعلی‌خان‌ بن احمد مدنی​

۲۷۵۸​
​۲۴۶ریاض ‌المسائل و حیاض ​‌الدلائلعلی بن محمد علی بن ابی المعالی
طباطبایی حایری​
​۱۴۳۵دانلود فایل
۲۴۷زبده الا​صول​محمد بن حسین شیخ بهایی

۵۲۰۱/۱​
​۲۴۸​زبده​ البیان فی براهین احکام‌ القرآن ​احمد بن محمد اردبیلی

​۲۳۹۶دانلود فایل
​۲۴۹زبده ​الحکمهیاکوب ادوارد پولاک/
حکیم ‌الممالک (مترجم)​
​۴۱۹۹دانلود فایل
۲۵۰​زکیه زکوتیهحسن بن عبدالرزاق
لاهیجی​
۲۲۵۲/۳​
۲۵۱الزوراء​محمد بن اسعد دوانی

۱۸۴۱/۸​دانلود فایل
۲۵۲​​ساز و پیرایه شاهان پرمایه​محمد بن حسین باباافضل
کاشانی
۴۵۸۵/۲​دانلود فایل
​۲۵۳قاطعه اللجاج​ فی تحقیق حل ‌الخراجعلی بن حسین کرکی
۲۷۱۰/۶​دانلود فایل
۲۵۴قانو​ن ‌الادبحبیش ‌بن ابراهیم تفلیسی
​۳۵۸دانلود فایل
۲۵۵قانونچهمحمود بن محمد چغمینی
۲۱۸۲/۱۲​دانلود فایل
۲۵۶​​القبلهمحمدجعفر شریعتمدار
استرآبادی​
۴۰۰۳/۲​دانلود فایل
​۲۵۷القصائد السبع العلویهعبدالحمید بن هبه الله
ابن ابی الحدید​
۲۵۷۶/۳​دانلود فایل
۲۵۸ القصید​ه النونیه​ابوالفتح علی بستی

​۱۸۰۷/۲۱دانلود فایل
​۲۵۹قصیده بأن​ت سعاد​کعب بن زهیر

۱۷۶۹/۳​دانلود فایل
۲۶۰
قصیده رائیه​​____

۴۹۳۷/۵
دانلود فایل
​۲۶۱القضاء و القدرعبدالرزاق‌ بن جلال‌الدین
عبدالرزاق کاشی​
۲۵۹۵/۴​دانلود فایل
۲۶۲
قضا و قدرمحمدقلی سلیم تهرانی
۵۰۱۴/۳​دانلود فایل
۲۶۳​الکافیه​عثمان بن عمر ابن حاجب

۲۵۲۴​دانلود فایل
​۲۶۴کبریعلی بن محمد  شریف الجرجانی​
(گرگانی)
​۲۳۴۰/۳دانلود فایل
۲۶۵​کبریت احمر​محمدتقی‌ بن محمدکاظم
مظفرعلی‌شاه کرمانی
۴۶۷۳/۱​دانلود فایل
​۲۶۶کتابچه نفری (خط سیاق)​​____
۵۶۵۳​دانلود فایل
۲۶۷​کشف الحقایقعزیزالدین بن محمد نسفی

​۸۳۵دانلود فایل
​۲۶۸کشف ​‌اللغات و الاصطلاحاتعبدالرحیم‌ بن احمد سوربهاری
​۳۳۴دانلود فایل
۲۶۹​کشف و اشراق​هدایت‌الله بن محمدحسین
آشتیانی
​۴۰۰۷دانلود فایل
۲۷۰کلمات قصار (عربی)​​____
​​
۴۲۵۰/۱​دانلود فایل
​۲۷۱کلید بهشتمحمد سعید بن محمد مفید
قاضی سعید قمی​
۱۸۶۰​دانلود فایل
۲۷۲​گلدسته اندیشهمحمدامین وقاری یزدی
۳۶۷۱/۱​دانلود فایل
۲۷۳​گلزار ابراهیم​نورالدین محمد ظهوری
ترشیزی
۶۴۵۶/۱۰​دانلود فایل
۲۷۴​گلشن​محمدرحیم بن محمدکریم خان
کرمانی
۳۶۹۱​دانلود فایل
​۲۷۵گلشن توحیدجلال الدین محمد مولوی (مؤلف)/
شاهدی دده مغلوی (برگزیننده)​
۵۱۲۶​دانلود فایل
​۲۷۶گل کشتی​عبدالعال نجات قمی

۵۱۳۸​دانلود فایل
۲۷۷​گوهر مرادعبدالرزاق بن علی لاهیجی
۲۸۶۶​دانلود فایل
​۲۷۸گیتی‌گشامحمدصادق موسوی اصفهانی
​۳۹۲۸دانلود فایل
​۲۷۹صحت​ و مرض (حسن و دل؛ روح و بدن)محمد بن سلیمان فضولی
بغدادی​
۴۶۷۱/۲۰
دانلود فایل
۲۸۰​صد پند لقمان​​​____
​​
۵۳۹۶/۵​
​۲۸۱صرف میرعلی بن محمد جرجانی
۲۵۰۹/۲​دانلود فایل
​۲۸۲صفات العاشقینبدرالدین هلالی جغتایی
۵۱۲۳​دانلود فایل
۲۸۳​صلاه الجمعهعلی بن حسین محقق کرکی
(محقق ثانی)​
۱۸۳۸/۲​دانلود فایل
۲۸۴​ترجمه صور​ الکواکبعبدالرحمن بن عمر صوفی​

۳۳۵۹​دانلود فایل
۲۸۵​ضوء الشهابفضل الله ​راوندی کاشانی

۵۶۹۶​دانلود فایل
۲۸۶​طاقدیساحمد صفایی نراقی
۴۹۹۸​دانلود فایل
​۲۸۷طغیان الب​کاء: رباعیات
گوهری هروی
​۴۸۵۴/۳دانلود فایل
​۲۸۸​عالم آرای عباسیاسکندربیک منشی
۳۸۰۵​دانلود فایل
​۲۸۹عبرت​‌نامهکروسینسکی (مؤلف)/ عبدالرزاق ‌بن نجفقلی مفتون دنبلی (مترجم)​۳۷۱۶​دانلود فایل
​۲۹۰عده الداعی و نجاح الساعیاحمد بن محمد ابن فهد
حلی​
۲۰۲۶​دانلود فایل
۲۹۱​عر​ض‌نامه​محمد بن حسین باباافضل
کاشانی​
۳۹۹۱/۲​دانلود فایل
۲۹۲​عروض سیفی​​​____
​۷۵۲/۱دانلود فایل
​۲۹۳عشره کاملهاحمد بن محمدشفیع وقار
شیرازی (مولف و خوشنویس)
​۹۴۴دانلود فایل
​۲۹۴عیون اخبار الر​ضا علیه السلاممحمد بن علی ابن بابویه
۱۴۲۸/۲دانلود فایل
​۲۹۵عنوان الشرف الوافی فی الفقه و النجو و التاریخاسمعیل‌ بن ابی‌ بکرمقری
شغدری​
​۲۸۹۴دانلود فایل
​۲۹۶ترجمه عهدنامه مالک ​ا​شتر​ابراهیم بدایع‌نگار

۴۳۱۰/۱​دانلود فایل
​۲۹۷عیار دانشابوالفضل‌بن مبارک ناگوری
(گرداورنده)​
۱۹۱۴​دانلود فایل
​۲۹۸عیون‌الحسابمحمدباقر بن زین ‌العابدین
یزدی​
​۱۴۶۲دانلود فایل
۲۹۹​عیون‌ المسائل و نتایج‌ العلومابونصر محمد بن محمد
فارابی
​۶۷۵/۷دانلود فایل
۳۰۰​رساله النجومیحیی ‌بن ابی‌ منصور
۳۶۲۸/۱۱​دانلود فایل

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۹

بروشور موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک و خانه تاریخی ملک

بروشور موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک و خانه تاریخی ملک

موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک

حاج حسین آقا ملک، بنیان‌گذار کتابخانه و موزه ملی ملک، این گنجینه را در سال 1316 خورشیدی بر آستان قدس رضوی وقف کرد. کتابخانه و موزه ملی ملک اکنون یکی از موسسه‌های فرهنگی آستان قدس رضوی است که به شیوه غیر دولتی و غیر انتفاعی در چارچوب وقف‌نامه زیر نظر مستقیم آستان قدس رضوی فعالیت می‌کند و برپایه اساس‌نامه، هدف‌هایی گوناگون همچون پیشبرد معارف، اجرای وقف‌نامه و گسترش فرهنگ وقف، حفاظت از گنجینه، گردآوری، به‌هنگام‌سازی و گسترش منابع و بازشناسی آثار تاریخی و فرهنگی روزگاران گذشته دارد.

دانلود بروشور موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک و خانه تاریخی ملک

کتابخانه ملی ملک با داشتن بیش از 19 هزار عنوان نسخه نفیس خطی، یکی از شش مجموعه بزرگ نسخه‌های خطی در ایران است. کتابخانه در کنار نسخه‌های خطی و چاپ سنگی، بیش از یکصد هزار جلد کتاب چاپی به زبان‌های گوناگون، همچنین نشریاتی از دوره قاجار تاکنون، هزاران برگ سند و بیش از صدها عنوان منبع دیداری و شنیداری در خود دارد. کتابخانه ملی ملک با دو تالار مطالعه عمومی آقایان و بانوان و یک تالار ویژه محققان و نشریات، خدمات و امکاناتی گوناگون برای پژوهشگران ارایه می‌دهد. موزه ملی ملک، گنجینه‌ای سه هزار ساله از آثار و اشیای ارزشمند تاریخی در زمینه‌های گوناگون دارد. آثار تاریخی کتابخانه و موزه ملی ملک اکنون در 11 نمایشگاه دایمی و یک نگارخانه برای برپایی نمایشگاه‌های دوره‌ای بدین‌ترتیب به نمایش درآمده‌اند؛ سکه، نشان و مدال، آثار خاندان غفاری و کمال‌الملک، تک اثر، حاج حسین آقا ملک، خوش‌نویسی و نگارگری، آثار لاکی، آثار اهدایی بانو عزت‌ملک ملک، نمایشگاه‌های دوره‌ای، تمبر، هزارداستان (گزیده داستان‌های ایرانی- اسلامی)، هنر و زندگی (کاربرد هنر و صنایع در زندگی ایرانی- اسلامی)، علوم اسلامی و نگارخانه. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین دیجیتال به ویژه نمایشگرهای لمسی و امکانات شنیداری و دیداری از ویژگی‌های پاره‌ای از نمایشگاه‌های موزه‌ای به شمار می‌آید.

کتابخانه و موزه ملی ملک تا سال 1375 خورشیدی در خانه ملک در بازار بین‌الحرمین تهران برپا بود. ساختمان جدید در محوطه تاریخی باغ ملی (میدان مشق) تهران، به کوشش آستان قدس رضوی، در زمینی بنا شد که حاج حسین آقا ملک در سال 1323 خورشیدی برای ساختمان جدید کتابخانه و موزه وقف کرده بود.

خانه تاریخی ملک

کتابخانه و موزه ملی ملک تا سال 1375 خورشیدی در این خانه تاریخی برپا بود. حاج حسین آقا ملک، بنیان‌گذار و واقف کتابخانه و موزه ملی ملک در سال 1250 خورشیدی در همین خانه زاده شده است؛ پیشینه این بنای تاریخی از این‌رو به بیش از 150 سال پیش به اوایل دوره قاجار بازمی‌گردد.

این خانه با 2 هزار و 500 متر مربع مساحت، نخست، دو بخش اندرونی (بنای پهلوی در ضلع شرقی) و بیرونی (عمارت قاجاری در ضلع غربی) داشته است. بخش اندرونی اما در آغاز دهه 1340 خورشیدی تخریب و ساختمان کتابخانه ملی ملک در سه طبقه جایگزین آن شد. زورخانه‌ای در ضلع شمالی عمارت قاجاری متعلق به حاج محمدکاظم ملک‌التجار، پدر حاج حسین آقا ملک بوده که احتمالا هم‌زمان با ساخت کتابخانه تخریب شده و بنایی با معماری جدید بر جای آن نشسته است. بیرونی و اندرونی خانه از این‌پس جابه‌جا شد یعنی عمارت پهلوی (بخش کتابخانه، اندرونی پیشین) برای مخزن‌های کتاب و تالار مطالعه و پژوهش و عمارت قاجاری (بیرونی پیشین) به زندگی خصوصی حاج حسین آقا ملک و خانواده‌اش اختصاص یافت.

عمارت قاجاری در جایگاه هسته اصلی خانه تاریخی ملک، یک حیاط مرکزی دارد که دورتادور آن را بنایی دربرگرفته است. اتاق حاج حسین آقا ملک معروف به اتاق مخمل، در شمال حیاط و تالاری بزرگ، پشت آن جای گرفته است. خانه همچنین بخش‌هایی گوناگون همچون اتاق‌های خصوصی و پذیرایی، آب‌انبار، زیرزمین‌های گسترده و آشپزخانه در خود جای داده است. خانه ملک تزیینات جذاب معماری دارد که همچون دیگر بناهای دوره ناصری از هنر اروپایی، در آمیزش با هنرهای سنتی ایران تاثیر پذیرفته است. ازاره‌های دیواره‌های بیرونی با سنگ‌هایی زینت یافته است که با نقش گل و گیاه حجاری شده‌اند. آجرهای تراش‌خورده در بالای دیوارها جای دارند و میان‌شان قاب‌هایی از کاشی هفت‌رنگ با نقش‌های اسلیمی، هندسی و انسان و حیوان به چشم می‌آید. گچ‌بری‌هایی با رنگ‌آمیزی نیز درون بنا به‌کاررفته است. ازاره‌های دیوارها به پارچه یا مخمل‌کوبی آراسته بوده، سقف پاره‌ای تالارها و اتاق‌ها با قاب‌بندی‌های چوبی تزیین شده است.

حاج حسین آقا ملک

حاج حسین آقا ملک، بنیان‌گذار و واقف کتابخانه و موزه ملی ملک، فرزند حاج محمدکاظم ملک‌التجار بازرگان پرآوازه دوره قاجار، 10 خرداد 1250 خورشیدی زاده شد. آقا مهدی، پدربزرگ‌اش از دوستان میرزا تقی‌خان فراهانی (امیرکبیر آینده) پیشکار ناصرالدین میرزا، ولیعهد قاجار در آذربایجان بود. میرزا تقی‌خان با درگذشت محمد شاه قاجار، ولیعهد را با قرض‌گرفتن 100 هزار تومان از آقا مهدی به تهران آورد و بر تخت سلطنت نشاند. آقا مهدی نیز به تهران آمد و به پاس خدمت‌اش، لقب ملک‌التجاری را از ناصرالدین شاه گرفت. این لقب پس از آقا مهدی به فرزندش محمدکاظم رسید. او همچون پدر به بازرگانی روی آورد و گستره فعالیت‌هایش به وادی سیاست رسید. محمدکاظم ملک‌التجار، از راه تجارت و زمین‌داری، ثروتی انبوه برای فرزندان گذاشت. حاج حسین آقا ملک فرزند محمدکاظم ملک‌التجار هم‌زمان با فراگیری علوم قدیمه، زبان فرانسه را نیز در مدرسه فرانسوی آلیانس فراگرفته بود، در 28 سالگی در مسیر سفر به خراسان برای اداره املاک پدر، پس از تماشای نسخه‌ای خطی در نیشابور از دیوان ابن یمین شاعر سده ششم هجری، همچنین در پی آشنایی با پاره‌ای از نفایس حرم رضوی، به گردآوری نسخه‌های خطی و تشکیل کتابخانه علاقه‌مند شد. او کتابخانه‌اش را از سال 1287 خورشیدی در مشهد بنیان گذارد و پس از درگذشت پدر، به خانه پدری در بازار حلبی‌سازها (بین‌الحرمین کنونی) در تهران آورد و در دسترس اهل دانش گذاشت. حاج حسین آقا ملک سرانجام این گنجینه ارزشمند را به همراه دیگر آثار تاریخی و هنری، با خانه پدری و اثاثیه آن در 6 آبان 1316 خورشیدی بر آستان امام رضا علیه‌السلام وقف کرد. او که املاک و مستغلاتی بسیار نیز در تهران و خراسان بر کارهای خیریه و عام‌المنفعه وقف و اهدا کرد، در سوم مرداد 1351 خورشیدی درگذشت و در حرم امام رضا علیه‌السلام به خاک سپرده شد.

دانلود ​بروشور موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک و خانه تاریخی ملک

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

​بنرهای معرفی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک برای اشتراک و تبادل لینک در فضای مجازی

​بنرهای معرفی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک برای اشتراک و تبادل لینک در فضای مجازی

بنرهای معرفی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک برای اشتراک و تبادل لینک در فضای مجازی/ فایل پیوست

فایل دیجیتال بنرهای معرفی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک برای اشتراک و تبادل لینک در فضای مجازی را در لینک زیر می‌توانید دریافت کنید؛

بنر معرفی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک برای اشتراک و تبادل​ لینک در فضای مجازی/ طرح یکم

بنر معرفی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک برای اشتراک و تبادل لینک​ در فضای مجازی/ طرح دوم

بنر معرفی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک برای اشتراک و تبادل لینک در فضا​ی مجازی/ طرح سوم

بنر معرفی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک برای اشتراک و تبادل لینک در فضای ​مجازی/ طرح چهارم

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۰۸ مهر ۱۳۹۸

کاتالوگ انگلیسی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک

کاتالوگ انگلیسی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک

کاتالوگ انگلیسی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک/ فایل پیوست

فایل دیجیتال ​کاتالوگ انگلیسی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک را در لینک زیر می‌توانید دریافت کنید؛

کاتالوگ انگلیسی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

بروشور عربی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک

بروشور عربی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک

بروشور عربی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک/ فایل پیوست

فایل دیجیتال ​بروشور عربی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک را در لینک زیر می‌توانید دریافت کنید؛

بروشور عربی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

​فهرست کتاب‌های اهدایی زنده‌یاد بیژن الهی به کتابخانه و موزه ملی ملک

​فهرست کتاب‌های اهدایی زنده‌یاد بیژن الهی به کتابخانه و موزه ملی ملک

فهرست کتاب‌های اهدایی زنده‌یاد بیژن الهی به کتابخانه و موزه ملی ملک

کتابخانه و موزه ملی ملک هم‌زمان با دهه کرامت، فهرست کتاب‌های اهدایی زنده‌یاد بیژن الهی به بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران را در وب‌سایت خود بارگزاری کرد. پژوهشگران و دوستداران با دریافت فایل دیجیتال فهرست، با آگاهی از نام و مشخصات کتاب‌های اهدایی این نیکوکار، با حضور در کتابخانه و موزه ملی ملک از آن‌ها می‌توانند بهره بگیرند.

فهرست کتاب‌های اهدایی زنده‌یاد بیژن الهی به کتابخانه و موزه ملی ملک

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۸

تازه‌های کتاب موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک-‌ نمایشگاه کتاب اردیبهشت 1398/ لینک دانلود

تازه‌های کتاب موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک-‌ نمایشگاه کتاب اردیبهشت 1398/ لینک دانلود

​کتابخانه و موزه ملی ملک همچون سال‌های گذشته برای گسترش منابع کتابخانه‌ای، با فعالیت چشم‌گیر در نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت 1398، مجموعه‌ای از کتاب‌های روز در هر بخش و رده را خریده و به منابع کتابخانه افزوده است. فهرست تازه‌های کتاب موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک را در لینک زیر می‌توانید دریافت کنید. این فهرست 418 عنوان کتاب را دربرمی‌گیرد؛

تازه‌های کتاب موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک-‌ نمایشگاه کتاب اردیبهشت 1398

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

فهرست کتاب‌های موجود در گنجینه نسخه‌ها و کتاب‌های ملک با موضوع حضرت محمد (ص)

فهرست کتاب‌های موجود در گنجینه نسخه‌ها و کتاب‌های ملک با موضوع حضرت محمد (ص)

​کتابخانه و موزه ملی ملک به مناسبت هم‌زمانی هفته کتاب با هفته وحدت، فهرست کتاب‌های موجود در گنجینه نسخه‌ها و کتاب‌های ملک با موضوع حضرت محمد صلی‌الله علیه و آله و سلم را در پنج بخش کتاب‌های چاپی «فارسی»، «انگلیسی» و «دیگر زبان‌ها»، «نسخه‌های خطی» و «چاپ سنگی» را در وب‌سایت خود بارگزاری کرد و در قالب نمایشگاهی مجازی در دسترس همگان گذاشت.

کتاب‌های چاپی فارسی

کتاب‌های چاپی انگلیسی

 کتاب‌های چاپی به زبان‌های دیگر

کتاب‌های چاپ سنگی

نسخه‌های خطی

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۷