سی فصل در معرفت تقویم قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف خواجه نصیر الدین طوسی، نستعلیق میرزا صادق در شعبان ۱۲۴۴، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فستقی در ۲۰ برگ ۱۶ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۳۸/۰۰۲
پدید آورندگان : میرزا صادق (کاتب) محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (مؤلف)
موضوع اثر : گاهشماری
تاریخ خلق : ۱۲۴۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : پسته‌ای
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان