الاسماءالحسنی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نسخ و ثلث حاجی البالکانی در ۱۲۳۵، عنوان و نشان شنگرف، آغاز نانوشته، بر کاغذ فستقی در ۶۸ برگ ۲۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۶۳/۰۰۱
پدید آورندگان : علی بن ابیطالب البکانی (مؤلف)
موضوع اثر : نامهای خدا
تاریخ خلق : ۱۲۳۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : پسته‌ای
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان