دیوان جامی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۹۶۰/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالرحمن بن احمد جامی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۹۶۲ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، مرغش، لاک الکل (روغن کمان)،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان