دیوان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۵۹/۰۰۰
پدید آورندگان : پیراحمدبن اسکندر (کاتب) علیشیربن کیچکنه امیرعلیشیر نوائی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر ترکی
تاریخ خلق : ۹۳۱ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، مرغش، لاک الکل (روغن کمان)،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی، نقاشی زیر لاکی،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان