تفسیر اکبری صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۱۱/۰۰۰
موضوع اثر : نویسندگی/ انشاء
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، لاک الکل (روغن کمان)،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، نقاشی زیر لاکی، تذهیب، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر و ۳۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان