دیوان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۹۳۷/۰۰۷
پدید آورندگان : نعمت الله بن عبدالله نعمت الله ولی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، لاک الکل (روغن کمان)،
تکنیک : دست نویس، نقاشی زیر لاکی، دست ساز، جدول کشی، زرافشان، نقاشی؟،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان