اشترنامه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۹۳۷/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدبن ابراهیم عطار (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، لاک الکل (روغن کمان)،
تکنیک : دست نویس، نقاشی زیر لاکی، دست ساز، جدول کشی، زرافشان، نقاشی؟،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان