دیوان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۰۱۸/۰۰۰
پدید آورندگان : علیشیربن کیچکنه امیرعلیشیر نوائی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر ترکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه اصفهانی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان