دیوان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۰۰/۰۰۰
پدید آورندگان : علیشیربن کیچکنه امیرعلیشیر نوائی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر ترکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان