دیوان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۰۴/۰۰۰
پدید آورندگان : حاجی محمد کاتب (کاتب) علیشیربن کیچکنه امیرعلیشیر نوائی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر ترکی
تاریخ خلق : ۱۱۱۷ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان