دیوان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۰۷۱/۰۰۰
پدید آورندگان : علیشیربن کیچکنه امیرعلیشیر نوائی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر ترکی
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۰) تا نامعلوم
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی، ضربی،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک