الدعاء صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۴۹/۰۰۰
پدید آورندگان : شاه محمود نیشابوری (کاتب)
موضوع اثر : دعاها/نامها خدا
تاریخ خلق : ۹۵۸ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : متن و حاشیه ترمه زرافشان، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان