الزوراء

نظر شما:

تالیف محمد بن اسعد دوانی، نسخ و نستعلیق، بر کاغذ ترمه در ۴ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۴۱/۰۰۸
پدید آورندگان : محمد بن اسعد دوانی (مؤلف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک