قطعه نسخ و رقاع عالی .قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ .ثلث ورقاع عالی .قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری وکتیبه .کاغذ:فرنگی آهارمهره نخودی .مرکب :مشکی وزرد.رقم :عبدالرحیم الحسینی الاصفهانی .بین سطور طلا اندازی محرر ومنقش .صدر صفحه دارای کتیبه بخط رقاع بامرکب مشکی برزمینه مطلا وگل وبرگهای الوان برزمینه مشکی .حاشیه:دارای تسمه اندازی ومزین به آیه مبارکه نور به رنگ زرد برزمینه مشکی ونقوش ریز سفیدآبی .ذیل متن بخط رقاع وبسرخی برزمینه مطلا.جداول به مشکی .طلا.سبز زیتونی.شنگرف وسرخی.پاسپارتو به نخودی .کمند بسرخی .بالای صفحه حل کاری برزمینه عنابی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۳۲
پدید آورندگان : عبدالرحیم الحسینی الاصفهانی (خوشنویس)
موضوع اثر : آیات قرآنی
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذفرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذفرنگی آهار مهره نخوی، طلا اندازی منقش و محرر، تسمه اندازی منقش، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی، حل کاری،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک