دو برگ نسخ ممتاز.قلم کتابت زندیه

نظر شما:

دو برگ از یک نسخه ادعیه .نسخ ممتاز. قلم کتابت .صفحه پردازی:دفتری .جمعا۱۸سطری.کاغذ :دست ساز آهار مهره نخودی تیره.مرکب :مشکی .حاشیه:دارای جدول کشی به طلا.شنگرف ولاجورد وتحریر مشکی .پاسپارتو :کرم روشن .کمند به سرنج ولاجورد
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۳۸
موضوع اثر : دوبرگ ازنسخه ادعیه
رنگ : زمینه: نخودی تیره
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی تیره، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذدست ساز آهار مهره نخوی تیره، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)