مبایعه واگذاری یک قطعه گندم‌زار موروثی به تاریخ ۱۳۳۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین مشهدی محمدرفیع فرزند عباس با سردارمعتمد ساکن رشت پیرامون واگذاری یک قطعه گندم‌زار موروثی به تاریخ ۱۳۳۲ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۰۲
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۸ شعبان ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری