مبایعه واگذاری یک قطعه گندم‌زار موروثی در چال‌میدان به تاریخ ۱۳۳۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین بهرانمعلی و احمدعلی فرزندان حاج‌مراد نصفی ساکن رحمت‌آباد با سردار معتمد پیرامون واگذاری یک قطعه گندم‌زار موروثی در چال‌میدان به تاریخ ۱۳۳۲ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۰۳
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۴ شعبان ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان