مبایعه نامه

سندی شرعی است مبتنی بر ارکان خرید و فروش یا بیع و شری که با عناوین دیگری چون فروش نامه، سند فروش، بیع نامه، سند مبایعه، مبایعه‌نامه قطعی، قباله ابتیاعی و قباله ملکیت نیز نامیده می‌شود.[۱]


[۱]- روستایی، محسن، جزوه درسی کلاس سندشناسی سازمان اسناد ملی.

نظر شما: