مبایعه نامه خرید خانه در کوچه ملک اباد بازار تهران میان مهدی ملک التجار و خاتون جانی و خاتون هاجر ۱۲۶۸ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه خرید خانه در کوچه ملک اباد بازار تهران میان مهدی ملک التجار و خاتون جانی و خاتون هاجر ۱۲۶۸ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۲۰
موضوع اثر : خرید خانه
تاریخ خلق : ۱۸ شوال ۱۲۶۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان