مبایعه یک باب خانه مشهور به سرتنور به تاریخ ۱۲۶۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین تقی فرزند اسماعیل وکیل استاد مهدی با محمدعلی فرزند میرزاهاشم پیرامون واگذاری یک باب خانه مشهور به سرتنور به تاریخ ۱۲۶۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۶۸
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۱۹ رمضان ۱۲۶۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان