مبایعه اراضی شاهواروق تفرش به تاریخ ۱۲۷۷ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه آقامحسن فرزند احمد با میرزامحمدعلی فرزند میرزاهاشم پیرامون واگذاری اراضی شاهواروق تفرش به تاریخ ۱۲۷۷ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۶۷
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ذیحجه ۱۲۷۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان